Privacyverklaring

Damsté Opleidingen verwerkt bij haar diensten diverse persoonsgegevens. Daarbij handelen wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Via deze verklaring informeren wij u over hoe wij dat doen.

Introductie
In deze privacyverklaring kunt u onder meer lezen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor wij dit doen en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Tevens kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen, welke rechten u als betrokkene heeft, hoe u contact met ons kunt opnemen en welke cookies wij inzetten.

Onze dienstverlening
Ons opleidingsinstituut verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende grondslagen:
• het uitvoeren van een overeenkomst met u;
• om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
• omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben; of
• omdat u daartoe toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt dan die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Verwerking persoonsgegevens
Welke gegevens wij verwerken, hangt af van de overeengekomen dienst en het doel van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: uw NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, titel en functie. Deze gegevens zullen veelal door u aan ons worden verstrekt.
De gegevens die wij verwerken, kunnen ook uit openbare registers zijn verkregen. Ook kan de bron van deze gegevens bijvoorbeeld een externe online verwijzer zoals ‘Cursusbank’ of ‘Kies uw cursus’ zijn.

Doel gegevensverwerking
Damsté Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het uitvoeren van onze dienstverlening, waaronder het organiseren van opleidingen en cursussen;
• het over en weer uitwisselen van informatie;
• het met u kunnen communiceren;
• het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en (interne) technische systemen;
• het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze (bedrijfs-)strategie en diensten op af stemmen;
• het beheren van een register om na te gaan of een nieuwe klant die zich aanmeldt in het verleden niet heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen bij ons opleidingsinstituut;
• het aanbieden van onze diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties;
• het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens
Ons opleidingsinstituut deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen (derde partijen) indien de wet ons daartoe verplicht (zoals de Belastingdienst), dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden (bijvoorbeeld een derde die werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren opdracht verricht) of u ons daartoe toestemming heeft gegeven. Een en ander gebeurt binnen de kaders van deze privacyverklaring. Mocht er sprake zijn van doorgifte aan een derde, dan is deze derde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom privacy indien zij als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt. Met derden die als verwerker in de zin van de AVG optreden, zal ons opleidingsinstituut – uiteraard – verwerkersovereenkomsten sluiten.

Persoonsgegevens worden door ons opleidingsinstituut niet opgeslagen buiten de EU.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons opleidingsinstituut niet langer bewaard dan nodig voor de/het doel(en) waarvoor zij worden verwerkt. Zo bestaan er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van uw persoonsgegevens (zoals de fiscale bewaarplicht) of is het nodig uw gegevens te bewaren ten behoeve van het uitvoeren van overeenkomsten. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

Cookies
Damsté Opleidingen gebruikt op haar website www.damste-opleidingen.nl functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en vragen wij u toestemming voor het plaatsen ervan.

Overzicht cookies

 • Google Tag Manager
  Type: Analytisch
  Doel: Met Google Tag Manager kunnen wij eenvoudig stukjes code toevoegen aan onze website, waardoor wij het gebruik kunnen meten, bijvoorbeeld hoe vaak een knop wordt aangeklikt. Zo kunnen wij de website blijven verbeteren.
  Bewaartermijn: Einde sessie
 • Google Analytics
  Type: Analytisch
  Doel: Met Google Analytics meten wij hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang een bezoek duurde. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
  Bewaartermijn: maximaal twee jaar
  Voor meer informatie over Google Analytics klinkt u op deze link: (https://support.google.com/analytics#topic=3544906)
  Het is mogelijk om ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser te downloaden en installeren, waarmee u voorkomt dat wij Google Analytics gebruiken. Dit kan via de navolgende link: (http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)
 • Addthis
  Type: Functioneel
  Doel: Op de website is het ook mogelijk om bepaalde pagina’s en artikelen te delen via verschillende social media en toepassingen. Dit gaat via de zogenaamde AddThis tool. AddThis plaatst hiervoor cookies.
  Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van deze website geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleegt u de help functie van uw browser hiervoor. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en dienen zich te houden aan onze instructies inzake de beveiliging van uw persoonsgegevens.
Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beschermd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neemt u dan contact met ons op.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
De AVG kent u de volgende rechten toe met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage van de betrokkene
  U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dat het geval is, kunt u inzage vorderen in deze persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie en wissing
  Indien de gegevens die wij van u verwerken incorrect zijn kunt u verzoeken om rectificatie van uw gegevens. Ook heeft u het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons opleidingsinstituut wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat uw gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is), kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op intrekking toestemming
  Indien u uw toestemming op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken wenst in te trekken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht van bezwaar
  Als wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u daartegen bezwaar maken.

Wij zullen uw verzoek(en)/bezwa(a)r(en) in behandeling nemen zoals voorgeschreven door de AVG. Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per e-mail) bij ons indienen. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen.

Klachten
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons opleidingsinstituut dan horen wij dit graag via privacy-compliance@damste.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Naam opleidingsinstituut: Damsté Opleidingen
Adres: Hengelosestraat 571
Postcode / Plaats: 5721 AG Enschede
Privacy Officer: I.K.M. Hoffmann
E-mailadres: privacy-compliance@damste.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring dateert van 10 oktober 2018. Het is niet ondenkbaar dat onze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Indien er substantiële wijzigingen in de privacyverklaring plaatsvinden, dan worden deze op een duidelijke manier op deze pagina gecommuniceerd.