Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op alle activiteiten ten aanzien van het ontwikkelen, het aanbieden en het organiseren van een opleiding of cursus dan wel de overeenkomst tot het volgen van die opleiding of cursus in de meest ruime zin.

Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met Damsté Opleidingen voor het volgen van een opleiding of cursus.

Partijen: Damsté Opleidingen en Cursist.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van Damsté Opleidingen, inschrijving bij of opdracht aan Damsté Opleidingen en de aanvaarding ervan.

Artikel 4 Aanmelding en toelating

 1. Aanmelding voor een opleiding of cursus dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan Damsté Opleidingen te verstrekken.
 2. Damsté Opleidingen kan toelatingseisen stellen aan Cursist.
 3. Indien Cursist in verzuim is zoals bedoeld in artikel 7b. is Damsté Opleidingen onder andere gerechtigd de toezending van cursusmateriaal stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid, af te zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten.

Artikel 5 Annulering door Cursist

 1. Annulering van een opleiding of cursus door Cursist dient schriftelijk te geschieden.
 2. Annulering door Cursist is zonder kosten mogelijk tot vier weken voor aanvang van de opleiding of cursus.
 3. Bij annulering door Cursist tussen vier en drie weken voor aanvang van de opleiding of cursus is Cursist 50% van de cursusprijs (te vermeerderen met btw) aan Damsté Opleidingen verschuldigd.
 4. Bij annulering door Cursist later dan drie weken voor aanvang van de opleiding of cursus is Cursist de gehele cursusprijs (te vermeerderen met btw) verschuldigd.
 5. Cursist is gerechtigd een vervanger aan de opleiding of cursus te laten deelnemen, mits dit van te voren schriftelijk bij Damsté Opleidingen is gemeld.

Artikel 6 Wijzigen datum/annulering door Damsté Opleidingen

 1. Damsté Opleidingen is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding of cursus op een andere datum te laten plaatsvinden. Damsté Opleidingen zal Cursist hierover schriftelijk informeren. Cursist heeft alsdan het recht om binnen een week na dagtekening van het schriftelijk bericht de cursus kosteloos te annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
 2. Damsté Opleidingen is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding of cursus te annuleren. Reeds voldaan cursusgeld zal alsdan door Damsté Opleidingen aan Cursist worden terugbetaald. Damsté Opleidingen zal Cursist hierover schriftelijk informeren.

Artikel 7 Cursusprijzen

 1. Alle op de website, folder of flyer genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 2. Damsté Opleidingen behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.

Artikel 8 Betaling

 1. Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Damsté Opleidingen aangegeven bank- of girorekening. Cursist is het cursusgeld bij vooruitbetaling verschuldigd en dient het cursusgeld voor aanvang van de cursus aan Damsté Opleidingen te hebben voldaan.
 2. In geval van niet tijdige betaling is Cursist zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke rente is Cursist ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Damsté Opleidingen om de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Damsté Opleidingen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Er is sprake van een inspanningsverbintenis ten behoeve van de kwaliteit van de cursus. Damsté Opleidingen bewaakt de kwaliteit.
 3. Cursist zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Damsté Opleidingen worden verstrekt. Indien deze gegevens niet of niet tijdig aan Damsté Opleidingen zijn verstrekt, is Damsté Opleidingen niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die hieruit voortvloeit.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Damsté Opleidingen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Damsté Opleidingen, en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Damsté Opleidingen komt.
 2. Van overmacht is in elk geval sprake bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval om welke reden dan ook aan de zijde van de docent of trainer waardoor de opleiding of cursus geen doorgang kan vinden.
 3. In het geval van overmacht is Damsté Opleidingen geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan Cursist verschuldigd.
 4. In het geval van overmacht is Damsté Opleidingen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot schadevergoeding jegens Cursist gehouden te zijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Damsté Opleidingen betracht ten aanzien van haar opleidingsaanbod, -materiaal en docentkeuze altijd de uiterste zorg. Voor het geval sprake zou zijn van onjuiste of onvolledige informatie of andere gebreken, is Damsté Opleidingen slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door Cursist betaalde prijs voor de gevolgde cursus.
 2. Damsté Opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, (inhoudelijke) klachten door derden of door cliënten van Cursist, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 3. In het geval van een gebrek aan de zijde van Damsté Opleidingen heeft Cursist niet het recht de betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
 4. Indien Damsté Opleidingen naar de mening van Cursist jegens hem of haar toerekenbaar tekort is geschoten, dient Cursist dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van door Damsté Opleidingen ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan Damsté Opleidingen.
 2. Het is Cursist niet toegestaan het cursusmateriaal dat is ontwikkeld ten behoeve van een door Damsté Opleidingen georganiseerde cursus, zonder toestemming van Damsté Opleidingen te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden te verstrekken of in gebruik te geven of te wijzigen. Cursist heeft enkel het recht het cursusmateriaal te gebruiken voor eigen gebruik.
 3. Het is Cursist niet toegestaan om op basis van de door Damsté Opleidingen ontwikkelde cursus dan wel cursusmateriaal zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke cursus te ontwikkelen of op te zetten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Damsté Opleidingen.
 4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal Cursist een direct opeisbare boete van € 5.000,– voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Damsté Opleidingen, onverminderd het recht van Damsté Opleidingen op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 13 Privacy

 1. Alle gegevens die door Cursist worden verstrekt teneinde zich in te schrijven voor een opleiding of cursus worden door Damsté Opleidingen in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van (cursus)informatie door Damsté Opleidingen.
 2. Door het ondertekenen van de overeenkomst of door het inschrijven voor een opleiding of cursus geeft Cursist toestemming aan Damsté Opleidingen om deze gegevens voor voornoemde doeleinden te gebruiken.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.