Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe Damsté Opleidingen omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Introductie
In deze privacyverklaring delen wij mede welke persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel dit gebeurt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Tevens vermelden we hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Grondslag gegevensverwerking
Bij Damsté Opleidingen vindt gegevensverwerking plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen u en Damsté Opleidingen, wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, wegens een gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming.

Doel
Damsté Opleidingen vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
• het uitvoeren van onze juridische dienstverlening;
• het u in de gelegenheid stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen met ons;
• het contact opnemen met u in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, aanbiedingen en voor servicedoeleinden en om u te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten;
• het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en technische systemen;
• het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen;
• het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze (bedrijfs-)strategie, producten en diensten op af stemmen;
• het afhandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een recruitment event;
• het beheren van een register om na te gaan of een nieuwe klant die zich aanmeldt in het verleden niet heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen bij Damsté Opleidingen;
• het aanbieden en/of verzenden van onze producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Voor de (overige) verwerkingen van persoonsgegevens door Damsté Opleidingen geldt dat wij persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn ten behoeve van de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en facturen van werkzaamheden.
Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen dienst. Deze persoonsgegevens kunnen onder meer zijn: uw NAW-gegevens, uw bankrekeningnummer, uw geslacht, uw Burgerservicenummer (BSN) en overige gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, uw geboortedatum en geboorteplaats. Soms geldt ook hier een wettelijke verplichting om uw gegevens te controleren.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als Damsté Opleidingen persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens kan bijvoorbeeld zijn:
• Openbare registers, waaronder het Handelsregister
• Een adviseur in verband met een overeenkomst waarin u één van de partijen bent
• Accountant of andere adviseur in verband met het uitvoeren van een opdracht waarvan u één van de partijen bent
• Basisregistraties Personen (BRP)
• Onze opdrachtgever

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Damsté Opleidingen geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld aan een derde partij die werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren opdracht verricht). Een en ander gebeurt binnen de kaders van deze privacyverklaring.

Mocht er sprake zijn van het doorgeven van persoonsgegevens aan een derde partij, dan is deze derde partij zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom privacy. Damsté Opleidingen is niet aansprakelijk voor de behandeling van persoonsgegevens door deze derde partij. Uiteraard zal Damsté Opleidingen ingeval van verwerking van persoonsgegevens met behulp van derden met die derden verwerkersovereenkomsten sluiten teneinde aan de verplichtingen van de AVG te voldoen.

Persoonsgegevens worden door Damsté Opleidingen niet opgeslagen buiten de EU.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Damsté Opleidingen niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals de fiscale bewaarplicht) of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet ter voorkoming Witwassing en Financiering Terrorisme zijn van toepassing. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

Damsté Opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door Damsté Opleidingen worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Damsté Opleidingen verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Na een beoordeling door Damsté Opleidingen kan dit verzoek al naar gelang de omstandigheden wel of niet gehonoreerd worden.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Damsté Opleidingen wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Damsté Opleidingen stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Damsté Opleidingen
Onze contactgegevens
Naam: Damsté Opleidingen
Adres: Hengelosestraat 571
Postcode / Plaats: 571 AG Enschede
Contactpersoon: I.K.M. Hoffmann
E-mailadres: privacy-compliance@damste.nl

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Damsté Opleidingen dan horen wij dit graag via privacy-compliance@damste.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring dateert van 23 mei 2018. Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen door middel van wijziging van deze pagina. Indien er substantiële wijzigingen in de privacyverklaring plaatsvinden, dan wordt dit door een mededeling op onze homepage aan u medegedeeld.