Aanmelden cursus “De gelaedeerde werknemer: rechtsposities op het grensvlak van het gezondheidsrecht, het arbeidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht”

Damsté Opleidingen organiseert in samenwerking met de ASP voorafgaand aan de algemene ledenvergadering op donderdag 2 november a.s. van 14:00 uur tot 16:00 uur de cursus “De gelaedeerde werknemer: rechtsposities op het  grensvlak van het gezondheidsrecht, het arbeidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht”.

Veel letselschadegevallen betreffen, aan de zijde van de slachtoffers, personen die in dienstverband werkzaam zijn. Zodra zij na de schadeveroorzakende gebeurtenis aangewezen zijn op medische zorg en in een behandelrelatie komen te staan met één of meer hulpverleners, zijn zij naast (zieke) werknemer óók patiënt. In dergelijke gevallen kan spanning ontstaan tussen hun arbeidsrechtelijke verplichtingen (medewerking aan herstel) en gezondheidsrechtelijke uitgangspunten en bevoegdheden (recht op zelfbeschikking en privacy; recht op informed consent ). Hierbij speelt, aansprakelijkheidsrechtelijk, ook de schadebeperkingsplicht een rol. Méér echter dan in de spreekkamer van de behandelend arts(en) manifesteert die mogelijke spanning zich in de spreekkamer van de bedrijfsarts. Tijdens de verzuimbegeleiding ( proces van re-integratie) kunnen de wensen en belangen van de werknemer en de werkgever, als ook die van de schadeveroorzaker/aansprakelijkheidsverzekeraar, botsen. Het is aan de bedrijfsarts om hiermee op een professionele wijze om te gaan. In het bijzonder ook: onafhankelijk te functioneren, als een ‘goed hulpverlener’.

De praktijk (b)lijkt soms anders te zijn: de bedrijfsarts doet zijn werk medisch gezien niet goed en/of is te afwachtend of te snel, adviseert de werkgever verkeerd, schendt zijn beroepsgeheim of stelt zich niet onafhankelijk op. Niet ondenkbaar is ook dat casemanagers, werkzaam voor de werkgever, de regie in handen hebben en de bedrijfsarts hierdoor letterlijk en figuurlijk uit beeld raakt.
In deze lezing komt, na een enkel woord over juridische aspecten bij de behandeling van patiënten met pijn (aansluiting bij de lezing van dr. Ruijgrok), vanuit vooral een gezondheidsrechtelijke invalshoek aan de orde welke normen voor de bedrijfsarts gelden bij de verzuimbegeleiding. En, in het verlengde hiervan: wat is de rechtspositie van de werknemer, de werkgever, de arbodienst (indien van toepassing), het UWV en andere betrokkenen bij tekortschietend handelen van de bedrijfsarts? Welke mogelijkheden zijn er binnen het klacht- en het aansprakelijkheidsrecht (civielrechtelijk, tuchtrechtelijk) of anderszins?

De beschikbare tijd noodzaakt om keuzen te maken, niet alle aspecten kunnen ter tafel komen. Het is echter wel de bedoeling om, in kort bestek, ook enkele onderdelen te lichten uit de op 1 juli j.l. in werking getreden gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. Deze geeft de werknemer bijvoorbeeld het recht tot het inwinnen van een second opinion aangaande de handelwijze van ‘zijn’ bedrijfsarts.

Docenten:
Rankie ten Hoopen, Universiteit Maastricht en Boels Zanders Advocaten
Joop Ruijgrok, Universiteit Maastricht

Aan deelname zijn GEEN kosten verbonden. U dient zich in te schrijven middels dit formulier. Na inschrijving en bij volledige aanwezigheid worden twee PO-punten toegekend aan deze cursus. De locatie is, evenals de algemene ledenvergadering, het Noordbrabants Museum in ’s Hertogenbosch.

Aanmelden