Bestuursstrafrecht

In deze verdiepende cursus staat het bestuursstrafrecht centraal. Dit betrekkelijk nieuwe rechtsgebied bevindt zich tussen het strafrecht en het bestuursrecht en kenmerkt zich door de toegenomen mogelijkheden van de overheid om op strafwaardig gedrag te reageren met bestuurlijke sancties en maatregelen.

In de cursus wordt duidelijk gemaakt op welke manier strafrecht en bestuursrecht elkaar in de handhaving aanvullen, elkaar deels overlappen en in de casuïstiek elkaar ‘bijten’. De cursus is daarom vooral bestemd voor advocaten die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in (aspecten van) het publiekrechtelijk handhavingsrecht.

Accenten worden gelegd op de bestuurlijke boete en op de strafbeschikking, twee algemene leedtoevoegende sancties, die op een groot deel van het handhavende bestuursrecht en het strafrecht zien.

Daarnaast is aandacht voor de bestuursrechtelijke handhaving in een aantal bijzondere wetten. Bij de keuze daarvan is het belang voor de praktijk leidend geweest, waarmee de aandacht is verklaard voor in het bijzonder de handhavende bevoegdheden van de burgemeester op grond van de Gemeentewet (aanpak woonoverlast, gebiedsontzeggingen, verblijfsverboden, woningsluitingen, de ‘voetbalwet’) en de Opiumwet (sluitingen op grond van art. 13b Opiumwet).

Voorts komen enkele zaken aan de orde uit de
– Wet wapens en munitie (preventief fouilleren)
– het verkeers(straf)recht (sancties rondom het rijbewijs)
– de Drank- en Horecawet (intrekking vergunning, sluiting en spoedsluiting)
– de Wet personenvervoer 2000 (reisverbod, stations(omgevings)verbod)
– de Wet tijdelijke uithuisplaatsing en
– de Tijdelijke wet Bestuurlijke maatregelen bescherming nationale veiligheid.

Naast de aard en systematiek van de sancties en maatregelen uit deze wetten, zal de focus liggen op de voor de rechtsprakrijk relevante ontwikkelingen in de rechtspraak, zonder dat daarbij de daaraan ten grondslag liggende (soms) complexe regelgeving buiten beschouwing blijft.

Programma

14.00 – 14.15 uur ontvangst
14.15 – 15.45 uur deel I
15.45 – 16.00 uur pauze
16.00 – 17.30 uur deel II

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 187,50 ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. H.J.B. Sackers

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven